علوم اجتماعی، روانشناسی

علوم اجتماعی، روانشناسی

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
توضیح کامل:

هدف از برگزاری این همایش مستند سازی موضوعات حوزه دانشجویی، جلب مشارکت علمی و تبادل تجربه امور دانشجویی و نهایتا دستیابی به فضای دا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/09/30
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
ولین همایش ملی بحران، مداخله در بحران و ارتقا سلامت روان
توضیح کامل:

محورهای اصلی همایش الف- محور حوزه سلامت 1. بحران های ناشی از بیماری کرونا و تاثیر آن 2. بحران ناشی از حوادث طبیعی 3. بحران ناشی از…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/10/30
تاریخ برگزاری: 1399/11/29
سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
توضیح کامل:

– مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های اجتماعی – مدل های تبیین آسیب های اجتماعی – شیوع شناسی انواع آسیب های اجتماعی – نقش و کارکرد…

تاریخ برگزاری: 30 بهمن ماه 1399
کنفرانس ملی روانشناسی کاربردی و توسعه انسانی
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس ملی روانشناسی کاربردی و توسعه انسانی آموزش، کرونا و پسا کرونا روانشناسی، کرونا و پسا کرونا نقش شخصیت در سازمان مطا…

تاریخ ارسال مقالات: 1400/03/10
تاریخ برگزاری: 1400/04/01
نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان
توضیح کامل:

محورهای سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان مشارکت کودکان در فرایندهای برنامه ریزی کودکان به عنوان شهروندان دموکراتیک شهر از دیدگ…

تاریخ برگزاری: 1400/02/29
کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی : – شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت – مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت – نقش عو…

تاریخ ارسال مقالات: 22 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 12-09-1399
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
توضیح کامل:

محورهای کنفرانس – روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و ساز…

تاریخ ارسال مقالات: 15 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 29-08-1399
اولین همایش ملی یادگیری سیار
توضیح کامل:

درباره کنفرانس هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علو…

تاریخ ارسال مقالات: 20 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 10-10-1399
سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
توضیح کامل:

محورهای همایش محورهای عمومی رویکردهای نوین یاددهی ، یادگیری روشها و ابزارهای نوین آموزشی شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­ها…

تاریخ ارسال مقالات: 5 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399
چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
توضیح کامل:

محورهای کنگره √ اثربخشی و سلامت روانشناختی √روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم √ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی √ ا…

تاریخ ارسال مقالات: 30 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آذر 1399