ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
توضیح کامل

محورهای کنفرانس
1) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت :
1-1) مدیریت دانش
2-1) مدیریت MBA
3-1) مدیریت آموزشی
4-1) مدیریت تکنولوژی
5-1) اقتصاد پولی و بانکی
6-1) مدیریت و برنامه ریزی
7-1) مدیریت دولتی و اجرایی
8-1) مدیریت مالی و بازرگانی
9-1) مدیریت شهری و روستایی
10-1) مدیریت صنعتی و كار آفريني
11-1) مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
12-1) حسابداری و مدیریت منابع انسانی
13-1) مدیریت کشاورزی و محیط زیست
14-1) مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی
15-1) مدیریت ورزشی
16-1) سایر مباحث مرتبط جامعه با علوم مدیریت

 

2) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی :
1-2) آموزش و پرورش
2-2) مشاوره و راهنمایی
3-2) علوم قرآن و حدیث
4-2) روانشناسی و خانواده
5-2) زبان و ادبیات فارسی
6-2) مطالعات فقه و حقوق
7-2) مطالعات علوم سیاسی
8-2) تاریخ و تمدن اسلامی
9-2) الگوهای ایرانی اسلامی
10-2) هنر و مطالعات معماری
11-2) الهیات و معارف اسلامی
12-2) علوم اجتماعی و فرهنگی
13-2) حسابداری و علوم اقتصادی
14-2) علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
15-2) دیگر مباحث مرتبط جامعه با علوم انسانی

آدرس وبسایت
شماره تماس
02177490953
آدرس
ایران-تهران
تاریخ ارسال مقالات
20 آبان ماه 1399
تاریخ برگزاری
20 دی ماه 1399