فرهنگی، ادبی، هنری

فرهنگی، ادبی، هنری

همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی
توضیح کامل:

محورهاي همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی: ۱. زبان فارسی و رسانه‌ها ۲. نگارش و ویرایش در متون خلّاق ۳. عربی در فارسی ۴. بررسی مت…

تاریخ برگزاری: 1399-07-19
سومين همايش ملي دانشگاه اخلاق مدار
توضیح کامل:

دست‌یابی به زیست سالم و متعالی، وظیفه همه ارکان سازمان اعم از مدیران و دیگر کارکنان و ذی‌نفعان است، که مراکز علمی بدلیل خصیصه دانش…

تاریخ برگزاری: 1399-09-24
اولین همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»
توضیح کامل:

محورهای همایش:  آراء و آثار بورکهارت  بورکهارت و حکمت خالده  جهان‌شناسی سنّتی  بورکهارت و عرفان  بورکهارت و نقد تجدد  رمزشناسی  بو…

تاریخ برگزاری: 1399/08/17
اولین همایش ملی فلسفه‌ی غرب و ترجمه
توضیح کامل:

محورهای اصلی همایش «فلسفه غرب و ترجمه»: اهمیت، ضرورت و پیامدهای فرهنگی ترجمه‌ی متون فلسفی غرب تاریخ ترجمه‌ی متون فلسفی جدید غرب چا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399-10-15
تاریخ برگزاری: 1399/11/27
نخستین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری
توضیح کامل:

محورهاي همايش: باستان‌شناسی و تاریخ استان چهارمحال و بختیاری جغرافیای تاریخی؛ وجوه تسمیه؛ باستان‌شناسی؛ تاریخ استان (قبل از اسلام،…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/11/30
تاریخ برگزاری: 1399/12/18
دومین همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی
توضیح کامل:

محورهای همایش: آواشناسی صوت شناختی تقلب در گفتار مقایسه حقوقی گفتار تجزیه و تحلیل صوت شناختی احساس در گفتار تشخیص خودکار گوینده تش…

تاریخ برگزاری: 1400/07/28 – 1400/07/29