دومین همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی

دومین همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی
توضیح کامل

محورهای همایش:

آواشناسی صوت شناختی
تقلب در گفتار
مقایسه حقوقی گفتار
تجزیه و تحلیل صوت شناختی احساس در گفتار
تشخیص خودکار گوینده
تشخیص هویت گوینده
پردازش سیگنال گفتار
نوای گفتار
درک گفتار
ارتباط گفتاری و سیستم های ارتباطی
بررسی آوایی و واجی گونه های زبانی
آواشناسی بالینی و بررسی آسیب های زبانی و گفتاری
همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی
روان شناسی صوت شناختی
تشخیص صدا و تشخیص گفتار
تشخیص الگوی گفتار

آدرس وبسایت
آدرس
تهران،دانشگاه الزهرا
تاریخ برگزاری
1400/07/28 - 1400/07/29