حقوق، سیاست، سایر

حقوق، سیاست، سایر

چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی
توضیح کامل:

محورهای چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی ۱- خاورمیانه و مسائل سیاسی • عملکرد و برنامه…

تاریخ ارسال مقالات: ۱۳۹۹/۸/۳۰
تاریخ برگزاری: 1399-09-20
ششمین همایش ملی چالش هاي مديريت قضايي و دادرسي در قوه قضائيه
توضیح کامل:

محورهای همایش -آسیب شناسی مدیریت قضایی ودادرسی -قانونمند کردن نظام مدیریت اداری وقضایی در قوه قضاییه -راهکارهای پیشنهادی برای بهبو…

تاریخ برگزاری: 1 آبان 1399
چهاردهمین همایش ملی ایران و چشم اندازهای تحلیلی امر سیاسی: ایستادن در آستانه قرن نو خورشیدی
توضیح کامل:

محورهای همایش: 1- هویت ملی در ایران؛ عوامل همگرایی و واگرایی. ایران جامعه ای است برخوردار از شکاف های متنوع اجتماعی، اقتصادی و سیا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/11/3
تاریخ برگزاری: 1399/12/14
کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه
توضیح کامل:

محورهای کنگره 1-نقد و بررسی نظریه های دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه (دولت اخلاقی، دولت مطلقه، دولت فلسفی، دولت فقهی، دولت عرفانی…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/10/30
تاریخ برگزاری: 1400/3/20