چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی

چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی
توضیح کامل

محورهای چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی
۱- خاورمیانه و مسائل سیاسی
• عملکرد و برنامه‌های احزاب و نیروهای سیاسی صلح‌جو
• ایدئولوژی صلح
• دیپلماسی صلح در منطقه
• صف بندی‌های منطقه‌ا‌‌ی و بین المللی و نقش آن در چشم‌انداز صلح
• ژئوپلیتیک صلح
• نخبگان سیاسی و صلح
• پارلمان‌های کشورهای منطقه در معادله صلح‌خواهی و برنامه‌های صلح‌محور

۲- خاورمیانه و مسائل اجتماعی
• نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و کنشگری صلح
• تعارضات و تلازمات هویت‌خواهی و صلحٰ‌جویی
• جایگاه زنان در چشم‌انداز صلح
• محیط زیست فراموش شده و کنشگران آن
• بحران کرونا و ظرفیت‌های صلح‌سازی
• سبک زندگی و زیست صلح‌آمیز در فضای ناصلح
• فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و چشم‌انداز صلح در منطقه

۳- خاورمیانه و مسائل اقتصادی
• اقتصادسنجی صلح و بنگاه‌های اقتصادی ذینفع
• تحریم‌های اقتصادی و نقش آن در چشم‌انداز صلح
• تبعیض، شکاف طبقاتی و ناصلح
• توسعه اقتصادی در منطقه و نقش آن در چشم‌انداز صلح
• نفت؛ بلای صلح یا برای صلح
• گردشگری صلح

۴- خاورمیانه و مسائل فرهنگی
• هنر و ادبیات صلح
• نخبگان فرهنگی و دینی و صلح
• روزنامه‌نگاری صلح در منطقه
• کالاهای فرهنگی و صلح
• گفتگوی فرهنگی و صلح
• آموزش عالی و صلح
• بررسی روایت‌های فرهنگی صلح‌ستیز

آدرس وبسایت
شماره تماس
۸۸۹۰۰۰۲۲- ۰۲۱
برچسب ها
آدرس
ایران-تهران
تاریخ ارسال مقالات
۱۳۹۹/۸/۳۰
تاریخ برگزاری
1399-09-20