کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه

کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه
توضیح کامل

محورهای کنگره
1-نقد و بررسی نظریه های دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه
(دولت اخلاقی، دولت مطلقه، دولت فلسفی، دولت فقهی، دولت عرفانی، دولت مدرن، دولت ملی)
2- کارویژه های دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه
(آزادی، امنیت، عدالت، قدرت، قانون، جنگ و صلح، محبت و دوستی، تعلیم و تربیت، حقوق بشر، محیط زیست، پیشرفت، تمدن)
3- نظریه دولت مطلوب از منظر حکمت سیاسی متعالیه، ظرفیت های حکمت سیاسی متعالیه برای ارائه دولت متعالیه
(ماهیت دولت، کارویژه دولت، غایت دولت)
4- تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمت سیاسی متعالیه
(مردم سالاری دینی، مشروعیت، استقلال)
5- از فارابی تا فیلسوفان مسلمان معاصر، مقایسه نظریه دولت از منظر مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی
(نظریه دولت با رویکرد فلسفه سیاسی مشاء، نظریه دولت با رویکرد فلسفه سیاسی اشراق، نظریه دولت با رویکرد فلسفه سیاسی متعالیه)

آدرس وبسایت
شماره تماس
09385142010
برچسب ها
آدرس
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه دوم، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
تاریخ ارسال مقالات
1399/10/30
تاریخ برگزاری
1400/3/20