جغرافیا

جغرافیا

چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی
توضیح کامل:

محورهای چهارمین همایش ملی چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران‌های جدید، سیاست‌های قدیمی ۱- خاورمیانه و مسائل سیاسی • عملکرد و برنامه…

تاریخ ارسال مقالات: ۱۳۹۹/۸/۳۰
تاریخ برگزاری: 1399-09-20