کشاورزی و محیط زیست

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
توضیح کامل

محورهای دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران: سامانه های سطوح آبگیر و مدیریت جامع حوضه های آبخیز سامانه های سنتی و...

تاریخ ارسال مقالات
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری
۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰
اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
توضیح کامل

محورهای همایش: هدررفت واقعی، ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد در شبکه های توزیع آب تاثیر تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت آب های سطحی و زی...

تاریخ برگزاری
1400/09/09 - 1400/09/11
شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(آبخیزداری و توسعه پایدار)
توضیح کامل

محورهای همایش: آبخیزداری و پایداری بومسازگان پایش و ارزیابی سلامت حوزه آبخیز شناسائی، سنجش و مدیریت خدمات آبخیز آبخیزداری و امنیت...

تاریخ برگزاری
1400/12/17 - 1400/12/18
2nd World Conference on Sustainability, Energy and Environment
توضیح کامل

The 2nd World Conference on Sustainability, Energy and Environment will provide its attendees with engaging learning opp...

تاریخ برگزاری
1401/09/18
2nd Global Conference on Agriculture
عنوان کنفرانس
توضیح کامل

Ecosystem level conservation, plant genomics, farm management, artificial intelligence in farming – these are just a few examples...

تاریخ ارسال مقالات
2022/12/09
تاریخ برگزاری
1401/09/18