شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(آبخیزداری و توسعه پایدار)

شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(آبخیزداری و توسعه پایدار)
توضیح کامل

محورهای همایش:

آبخیزداری و پایداری بومسازگان
پایش و ارزیابی سلامت حوزه آبخیز
شناسائی، سنجش و مدیریت خدمات آبخیز
آبخیزداری و امنیت پایدار
محور ویژه: مدیریت سیلاب شهری با تاکید بر ابعاد، جنبه ها و دلایل وقوع سیل شهر شیراز-1398

آدرس وبسایت
شماره تماس
09174430633
آدرس
شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری
1400/12/17 - 1400/12/18