دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
توضیح کامل

محورهای دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران:

سامانه های سطوح آبگیر و مدیریت جامع حوضه های آبخیز
سامانه های سنتی و نوین استحصال آب باران
کاربرد سامانه های سطوح آبگیر باران در پایداری اکوسیستم ها
جایگاه استفاده از آب باران در همبست آب-انرژی-غذا
روش های استحصال و بهره برداری از آب باران برای آبیاری تکمیلی و سیلابی
اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استحصال آب باران و نقش مشارکت های مردمی
استحصال آب باران، تغییر اقلیم و وقایع حدی
طرح های تلفیقی استحصال آب باران با سایر روش های معمول تامین آب
نقش سطوح آبگیر باران در تعادل بخشی آبخوان ها، بهبود کیفیت و مدیریت منابع آب
کاربرد های مدل های ریاضی و تجربی در استحصال آب باران

آدرس
دانشگاه کردستان
تاریخ ارسال مقالات
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری
۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰