سومين كنفرانس ملي انجمن پويايی شناسي سيستم ها

سومين كنفرانس ملي انجمن پويايی شناسي سيستم ها
توضیح کامل

محورهای همایش
 
روش‌شناسی سیستم های پویا(System Dynamics Methodology):
روش شناسی (Methodology)
روش‌شناسي تحقیق (Research Methodology)
روش‌های شبیه‌سازی ترکیبی (Mixed Simulation Methods)
توسعه نرم افزار (Software Development)
مشارکت ذی‌نفعان (Stakeholder Engagement)
کاربرد سیستم های پویا(System Dynamics Applications):
کسب‌ وکار و تجارت(Trade and Business)
اقتصاد (Economics)
محیط زیست (Environment)
بهداشت و سلامت (Health)
رفتار انسانی (Human Behavior)
اطلاعات و دانش (Information and Knowledge)
یادگیری و آموزش (Learning and Teaching)
عملیات (Operations)
سیاست عمومی (Public Policy)
منابع (Resources)
امنیت (Security)
استراتژی (Strategy)
جغرافیا(Geography)
حقوق(Law)
کشاورزی(Agriculture)
هنر(Arts)
فنی ومهندسی(Engineering).

آدرس وبسایت
شماره تماس
۸۲۸۸۴۹۴۹-۰۲۱
آدرس
تهران-دانشگاه تربیت مدرس
کدپستی
۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تاریخ برگزاری
1 و 2 خرداد 1400