زمان مصاحبه باتاخیر دکتری آزاد ۹۸ اعلام شد

اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تاریخ و زمان مصاحبه متأخرین دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ این دانشگاه منتشر شد

بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، آن دسته از داوطلبانی که به منظور شرکت در جلسه مصاحبه با تأخیر دوره دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نموده اند، لازم است مطابق جدول زمانی مندرج در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس  www.azmoon.net  در  محل واحد علوم و تحقیقات تهران حضور یابند.این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و عدم حضور در جلسه مصاحبه این مرحله به منزله انصراف خواهد بود.

آدرس محل مصاحبه :

تهران – انتهای اتوبان شهید ستاری (شمال) میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – واحد علوم و تحقیقات تهران

 

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه متاخرین آزمون دکتری تخصصی سال 98 و دوره بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان مصاحبه محل مصاحبه
21535 آب و هواشناسی 98/05/13 8:00 بلوک 2
30801 آمار 98/05/14 8:00 بلوک 2
20332 آموزش زبان آلمانی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20312 آموزش زبان انگلیسی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20322 آموزش زبان فرانسه 98/05/14 8:00 بلوک 1
30111 آموزش ریاضی 98/05/14 8:00 بلوک 2
20646 آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی 98/05/14 8:00 بلوک 2
10544 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 98/05/14 8:00 بلوک 2
20327 ادبیات فرانسه 98/05/14 8:00 بلوک 1
20453 ادیان و عرفان 98/05/12 8:00 بلوک 1
20951 اقتصاد – اقتصاد سلامت 98/05/13 8:00 بلوک 1
50174 اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
50173 اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 98/05/13 8:00 بلوک 2
50172 اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
50179 اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
20952 اقتصاد نفت و گاز – بازارها و مالیه نفت و گاز 98/05/13 8:00 بلوک 1
20953 اقتصاد نفت و گاز – حقوق و قراردادهای نفت و گاز 98/05/13 8:00 بلوک 1
50669 اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز 98/05/13 8:00 بلوک 1
50670 اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی 98/05/14 8:00 بلوک 1
10560 انگل شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
10553 ایمنی شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21371 باستان شناسی – پیش از تاریخ 98/05/14 8:00 بلوک 1
21366 باستان شناسی – دوران اسلامی 98/05/14 8:00 بلوک 1
21372 باستان شناسی – دوران تاریخی 98/05/14 8:00 بلوک 1
10551 باکتری شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
20603 برنامه ریزی درسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
10541 بهداشت خوراک دام 98/05/14 8:00 بلوک 2
10503 بهداشت مواد غذایی 98/05/14 8:00 بلوک 2
10561 بهداشت و بیماری های آبزیان 98/05/14 8:00 بلوک 2
10542 بهداشت و بیماری های پرندگان 98/05/14 8:00 بلوک 2
50607 بیماری شناسی گیاهی 98/05/14 8:00 بلوک 1
10562 بیماری های داخلی دام های بزرگ 98/05/14 8:00 بلوک 2
10563 بیماری های داخلی دام های کوچک 98/05/14 8:00 بلوک 2
50331 بیوتکنولوژی کشاورزی 98/05/13 14:00 بلوک 2
30528 بیوشیمی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30512 بیوفیزیک 98/05/13 8:00 بلوک 2
21471 بیومکانیک ورزشی 98/05/12 8:00 بلوک 2
60115 پژوهش هنر 98/05/14 8:00 بلوک 2
21115 تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 98/05/13 8:00 بلوک 1
21125 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام 98/05/13 8:00 بلوک 1
21119 تاریخ -تاریخ اسلام 98/05/13 8:00 بلوک 1
60174 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21138 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20481 تاریخ و تمدن ملل اسلامی 98/05/12 8:00 بلوک 1
50178 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 98/05/14 8:00 بلوک 1
50177 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20457 تصوف و عرفان اسلامی 98/05/12 8:00 بلوک 2
50214 توسعه کشاورزی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20570 جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – روستایی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20565 جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 98/05/13 8:00 بلوک 1
20568 جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20569 جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران 98/05/13 8:00 بلوک 1
21420 جامعه شناسی ورزشی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20566 جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20574 جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه های اجتماعی 98/05/13 8:00 بلوک 1
10512 جراحی دامپزشکی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21518 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 98/05/13 8:00 بلوک 2
21501 جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98/05/13 8:00 بلوک 2
21506 جغرافیای سیاسی 98/05/13 8:00 بلوک 2
20506 جمعیت شناسی 98/05/12 8:00 بلوک 2
21301 حسابداری 98/05/12 8:00 بلوک 2
50209 حشره شناسی کشاورزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
20805 حقوق جزا و جرم شناسی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20807 حقوق خصوصی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20808 حقوق عمومی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20815 حقوق بین الملل عمومی 98/05/13 8:00 بلوک 1
10547 رادیولوژی دامپزشکی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21424 رفتار حرکتی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20810 روابط بین الملل 98/05/12 8:00 بلوک 1
20735 روان شناسی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20733 روان شناسی بالینی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20731 روان شناسی تربیتی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20734 روان شناسی سلامت 98/05/12 8:00 بلوک 1
20732 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 98/05/14 8:00 بلوک 2
30113 ریاضی – آنالیز 98/05/14 15:00 بلوک 2
30112 ریاضی – جبر 98/05/14 8:00 بلوک 2
30146 ریاضی – هندسه (توپولوژی) 98/05/14 8:00 بلوک 2
30115 ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی 98/05/14 8:00 بلوک 2
30106 ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات 98/05/14 8:00 بلوک 2
20311 زبان وادبیات انگلیسی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20202 زبان وادبیات عربی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20101 زبان وادبیات فارسی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20394 زبان شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20112 زبان و ادبیات فارسی – ادبیات حماسی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20111 زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20110 زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی 98/05/13 8:00 بلوک 1
21096 زبان های باستانی ایران 98/05/14 8:00 بلوک 1
30496 زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30595 زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30589 زیست شناسی دریا – جانوران دریایی 98/05/13 8:00 بلوک 1
30531 زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا 98/05/13 8:00 بلوک 1
30586 زیست شناسی سلولی و مولکولی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30499 زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی 98/05/13 8:00 بلوک 1
30498 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی 98/05/13 8:00 بلوک 2
30497 زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک 98/05/13 8:00 بلوک 1
30598 زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30585 زیست فناوری میکروبی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30211 ژئوفیزیک – زلزله شناسی 98/05/13 8:00 بلوک 2
30267 ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس 98/05/13 8:00 بلوک 2
30209 ژئوفیزیک – لرزه شناسی 98/05/13 8:00 بلوک 2
30213 ژئوفیزیک-گرانی سنجی 98/05/13 8:00 بلوک 2
30500 ژنتیک مولکولی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50185 ژنتیک و به نژادی گیاهی 98/05/14 14:00 بلوک 1
21565 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 98/05/13 8:00 بلوک 2
20722 سنجش و اندازه گیری 98/05/14 8:00 بلوک 2
20552 سیاست گذاری فرهنگی 98/05/13 8:00 بلوک 1
60214 شهرسازی 98/05/14 8:00 بلوک 2
30314 شیمی -شیمی آلی 98/05/14 8:00 بلوک 2
30311 شیمی -شیمی تجزیه 98/05/14 8:00 بلوک 2
30313 شیمی -شیمی فیزیک 98/05/14 8:00 بلوک 2
30312 شیمی -شیمی معدنی 98/05/13 8:00 بلوک 2
30343 شیمی کاربردی 98/05/14 8:00 بلوک 2
60215 طراحی شهری 98/05/14 8:00 بلوک 2
20480 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) 98/05/12 8:00 بلوک 2
21719 علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش 98/05/14 8:00 بلوک 1
21722 علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات و دانش 98/05/14 8:00 بلوک 1
20516 علوم ارتباطات 98/05/14 8:00 بلوک 2
20936 علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20954 علوم اقتصادی – اقتصاد ایران 98/05/13 8:00 بلوک 1
20938 علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20955 علوم اقتصادی – اقتصاد بین الملل 98/05/13 8:00 بلوک 1
20937 علوم اقتصادی – اقتصاد پولی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20935 علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20940 علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای 98/05/13 8:00 بلوک 1
20930 علوم اقتصادی – اقتصاد مالی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20939 علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی 98/05/13 8:00 بلوک 1
50118 علوم دامی – تغذیه دام 98/05/14 8:00 بلوک 1
50121 علوم دامی – تغذیه طیور 98/05/14 8:00 بلوک 1
50153 علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور 98/05/14 8:00 بلوک 2
30431 علوم زمین – پترولوژی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30449 علوم زمین – تکتونیک 98/05/14 8:00 بلوک 1
30448 علوم زمین – رسوب شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30430 علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30435 علوم زمین – زمین شناسی زیست محیطی 98/05/14 8:00 بلوک 1
30446 علوم زمین – فسیل شناسی و چینه شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20831 علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20830 علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20832 علوم سیاسی – مسائل ایران 98/05/12 8:00 بلوک 1
20881 علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20429 علوم قرآن و حدیث 98/05/13 8:00 بلوک 1
30141 علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی 98/05/14 8:00 بلوک 2
50656 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50654 علوم و مهندسی آب – سازه های آبی 98/05/14 8:00 بلوک 2
50655 علوم و مهندسی آب – منابع آب 98/05/14 8:00 بلوک 2
50649 علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی 98/05/14 8:00 بلوک 2
50650 علوم و مهندسی آبخیز – حفاظت آب و خاک 98/05/13 8:00 بلوک 2
50190 علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50191 علوم و مهندسی باغبانی – فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50479 علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل 98/05/13 8:00 بلوک 2
50478 علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل 98/05/13 8:00 بلوک 2
50431 علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان 98/05/14 8:00 بلوک 2
50418 علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی 98/05/14 8:00 بلوک 1
50668 علوم و مهندسی محیط زیست 98/05/14 10:00 بلوک 1
50474 علوم و مهندسی مرتع 98/05/13 8:00 بلوک 2
10556 فارماکولوژی 98/05/14 8:00 بلوک 2
20543 فرهنگ و ارتباطات 98/05/14 8:00 بلوک 2
20443 فقه شافعی 98/05/12 8:00 بلوک 2
20454 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20456 فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) 98/05/13 14:00 بلوک 1
20491 فلسفه – فلسفه عصر جدید 98/05/12 8:00 بلوک 2
20492 فلسفه – فلسفه معاصر 98/05/12 8:00 بلوک 1
20493 فلسفه – فلسفه یونان و قرون وسطی 98/05/12 8:00 بلوک 2
21008 فلسفه اسلامی 98/05/12 8:00 بلوک 2
21004 فلسفه تطبیقی 98/05/12 8:00 بلوک 1
20628 فلسفه تعلیم و تربیت 98/05/14 8:00 بلوک 2
21003 فلسفه علم 98/05/12 8:00 بلوک 2
20427 فلسفه و کلام اسلامی 98/05/12 8:00 بلوک 1
60146 فلسفه هنر 98/05/14 8:00 بلوک 2
30271 فیزیک – اپتیک و لیزر 98/05/14 8:00 بلوک 2
30270 فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 98/05/14 8:00 بلوک 2
30266 فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده 98/05/14 8:00 بلوک 2
30265 فیزیک – فیزیک پلاسما 98/05/14 8:00 بلوک 2
30268 فیزیک – فیزیک ماده چگال 98/05/14 8:00 بلوک 2
30249 فیزیک – فیزیک هسته ای 98/05/14 8:00 بلوک 2
30272 فیزیک – گرانش و کیهان شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
30273 فیزیک دریا – دینامیک 98/05/13 8:00 بلوک 2
30274 فیزیک دریا – ساحلی 98/05/13 8:00 بلوک 2
10557 فیزیولوژی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21423 فیزیولوژی ورزشی 98/05/13 8:00 بلوک 1
10555 قارچ شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21373 کارآفرینی 98/05/14 8:00 بلوک 1
20494 کلام – فلسفه دین و مسائل جدید کلامی 98/05/12 8:00 بلوک 2
20451 کلام – کلام اسلامی 98/05/12 8:00 بلوک 2
10509 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21324 مالی – بانکداری 98/05/12 8:00 بلوک 2
21326 مالی – بیمه 98/05/12 8:00 بلوک 2
21327 مالی – حقوق مالی 98/05/12 8:00 بلوک 2
21325 مالی – مالی بین المللی 98/05/12 8:00 بلوک 2
21323 مالی – مهندسی مالی 98/05/12 8:00 بلوک 2
10564 مامایی و بیماری های تولید مثل دام 98/05/14 8:00 بلوک 2
21212 مدیریت آموزشی 98/05/12 8:00 بلوک 1
21214 مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست 98/05/14 8:00 بلوک 1
21247 مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 98/05/13 8:00 بلوک 2
21064 مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی 98/05/14 8:00 بلوک 2
21065 مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه 98/05/14 8:00 بلوک 2
21066 مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری 98/05/14 8:00 بلوک 2
50136 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 98/05/13 8:00 بلوک 2
21210 مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) 98/05/14 8:00 بلوک 2
21181 مدیریت رسانه 98/05/14 8:00 بلوک 2
21047 مدیریت صنعتی – استراتژی صنعتی 98/05/12 8:00 بلوک 1
21269 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات 98/05/12 8:00 بلوک 1
21049 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات 98/05/12 8:00 بلوک 1
21278 مدیریت صنعتی – مالی 98/05/12 8:00 بلوک 1
21048 مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها 98/05/12 8:00 بلوک 1
21368 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند 98/05/14 8:00 بلوک 1
21393 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات 98/05/14 8:00 بلوک 1
21225 مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست 98/05/14 8:00 بلوک 2
21226 مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست 98/05/14 8:00 بلوک 2
50139 مدیریت منابع خاک 98/05/13 8:00 بلوک 2
21242 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 98/05/13 8:00 بلوک 1
21422 مدیریت ورزشی 98/05/13 8:00 بلوک 1
20510 مردم شناسی 98/05/13 8:00 بلوک 1
21602 مشاوره 98/05/12 8:00 بلوک 2
60206 معماری 98/05/14 8:00 بلوک 2
60231 معماری منظر 98/05/14 8:00 بلوک 2
40111 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 98/05/13 8:00 بلوک 2
40109 مهندسی پزشکی – بیومکانیک 98/05/13 8:00 بلوک 2
40201 مهندسی شیمی 98/05/13 8:00 بلوک 2
40310 مهندسی صنایع 98/05/13 8:00 بلوک 2
40123 مهندسی برق ـ قدرت 98/05/13 8:00 بلوک 2
40151 مهندسی برق – کنترل 98/05/13 8:00 بلوک 2
40084 مهندسی برق – مخابرات سیستم 98/05/13 8:00 بلوک 2
40078 مهندسی برق – مخابرات میدان و موج 98/05/13 8:00 بلوک 2
40101 مهندسی برق- الکترونیک 98/05/13 8:00 بلوک 2
41407 مهندسی پزشکی – بافت 98/05/13 8:00 بلوک 2
40730 مهندسی پزشکی-بیومتریال 98/05/13 8:00 بلوک 2
40204 مهندسی پلیمر 98/05/12 8:00 بلوک 2
41408 مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست 98/05/12 8:00 بلوک 2
41429 مهندسی سیستم های انرژی – فناوری های انرژی 98/05/12 8:00 بلوک 2
41412 مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی 98/05/12 8:00 بلوک 2
50642 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
50643 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنو سلولزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
40455 مهندسی عمران ـ حمل و نقل 98/05/13 8:00 بلوک 2
40400 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی 98/05/13 8:00 بلوک 2
40383 مهندسی عمران – زلزله 98/05/13 8:00 بلوک 2
40471 مهندسی عمران – سازه 98/05/13 8:00 بلوک 2
40550 مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی 98/05/12 8:00 بلوک 2
40390 مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست 98/05/13 8:00 بلوک 2
40436 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت 98/05/13 8:00 بلوک 2
40397 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب 98/05/13 8:00 بلوک 2
40486 مهندسی عمران -راه وترابری 98/05/13 8:00 بلوک 2
40444 مهندسی عمران- ژئوتکنیک 98/05/13 8:00 بلوک 2
41024 مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی 98/05/12 8:00 بلوک 2
41043 مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری 98/05/13 8:00 بلوک 2
41044 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز 98/05/13 8:00 بلوک 2
41057 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری 98/05/13 8:00 بلوک 2
41002 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 98/05/13 8:00 بلوک 2
41402 مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب 98/05/13 10:00 بلوک 2
41403 مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا 98/05/12 10:00 بلوک 2
41401 مهندسی محیط زیست – منابع آب 98/05/12 10:00 بلوک 2
41410 مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد 98/05/12 10:00 بلوک 2
41411 مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی 98/05/12 8:00 بلوک 2
40541 مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی 98/05/12 8:00 بلوک 2
40529 مهندسی معدن -فرآوری مواد معدنی 98/05/12 8:00 بلوک 2
40515 مهندسی معدن-مکانیک سنگ 98/05/12 8:00 بلوک 2
50300 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مدیریت و تحلیل سامانه ها 98/05/13 8:00 بلوک 2
40664 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی 98/05/13 8:00 بلوک 2
40669 مهندسی مکانیک – ساخت و تولید 98/05/13 8:00 بلوک 2
40789 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات 98/05/12 8:00 بلوک 2
40790 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات 98/05/13 8:00 بلوک 2
50389 مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر 98/05/13 8:00 بلوک 2
50295 مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی ماشین های کشاورزی 98/05/13 8:00 بلوک 2
50390 مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت 98/05/13 8:00 بلوک 2
40720 مهندسی مواد و متالورژی 98/05/13 8:00 بلوک 2
40803 مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی 98/05/12 8:00 بلوک 2
40819 مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف 98/05/12 8:00 بلوک 2
40234 مهندسی نفت 98/05/13 8:00 بلوک 2
41208 مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی 98/05/13 8:00 بلوک 2
41201 مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای 98/05/13 8:00 بلوک 2
41103 مهندسی هوا فضا – آیرودینامیک 98/05/12 8:00 بلوک 2
41110 مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی 98/05/12 8:00 بلوک 2
41119 مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی 98/05/12 8:00 بلوک 2
41109 مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل 98/05/12 8:00 بلوک 2
41108 مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی 98/05/12 8:00 بلوک 2
30507 میکروبیولوژی 98/05/14 8:00 بلوک 1
10552 ویروس شناسی 98/05/14 8:00 بلوک 2
30702 هواشناسی 98/05/13 8:00 بلوک 2

 

مصاحبه باتاخیر دکتری آزاد ۹۸ اعلام شد

مطالب مرتبط

Leave a comment