زمان مصاحبه باتاخیر دکتری آزاد ۹۸ اعلام شد

زمان مصاحبه باتاخیر دکتری آزاد ۹۸ اعلام شد

زمان مصاحبه باتاخیر دکتری آزاد ۹۸ اعلام شد

اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تاریخ و زمان مصاحبه متأخرین دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ این دانشگاه منتشر شد

بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، آن دسته از داوطلبانی که به منظور شرکت در جلسه مصاحبه با تأخیر دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نموده اند، لازم است مطابق جدول زمانی مندرج در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس  www.azmoon.net  در  محل واحد علوم و تحقیقات تهران حضور یابند.این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و عدم حضور در جلسه مصاحبه این مرحله به منزله انصراف خواهد بود.

آدرس محل مصاحبه :

تهران – انتهای اتوبان شهید ستاری (شمال) میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – واحد علوم و تحقیقات تهران

 

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه متاخرین آزمون دکتری تخصصی سال ۹۸ و دوره بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان مصاحبه محل مصاحبه
۲۱۵۳۵ آب و هواشناسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۸۰۱ آمار ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۳۳۲ آموزش زبان آلمانی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۳۲۲ آموزش زبان فرانسه ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۱۱۱ آموزش ریاضی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۶۴۶ آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۴۴ آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۳۲۷ ادبیات فرانسه ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۵۳ ادیان و عرفان ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۵۱ اقتصاد – اقتصاد سلامت ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۷۴ اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۱۷۳ اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۱۷۲ اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۱۷۹ اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۹۵۲ اقتصاد نفت و گاز – بازارها و مالیه نفت و گاز ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۵۳ اقتصاد نفت و گاز – حقوق و قراردادهای نفت و گاز ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۶۶۹ اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۶۷۰ اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۶۰ انگل شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۵۳ ایمنی شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۷۱ باستان شناسی – پیش از تاریخ ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۳۶۶ باستان شناسی – دوران اسلامی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۳۷۲ باستان شناسی – دوران تاریخی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۵۱ باکتری شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۴۱ بهداشت خوراک دام ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۶۱ بهداشت و بیماری های آبزیان ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۴۲ بهداشت و بیماری های پرندگان ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۰۷ بیماری شناسی گیاهی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۶۲ بیماری های داخلی دام های بزرگ ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۶۳ بیماری های داخلی دام های کوچک ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۳۳۱ بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰ بلوک ۲
۳۰۵۲۸ بیوشیمی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۱۲ بیوفیزیک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۴۷۱ بیومکانیک ورزشی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۶۰۱۱۵ پژوهش هنر ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۱۱۵ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۱۲۵ تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۱۱۹ تاریخ -تاریخ اسلام ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۶۰۱۷۴ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۱۳۸ تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۸۱ تاریخ و تمدن ملل اسلامی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۷۸ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۷۷ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۵۷ تصوف و عرفان اسلامی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۷۰ جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – روستایی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۶۵ جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۶۸ جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۶۹ جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۴۲۰ جامعه شناسی ورزشی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۶۶ جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۷۴ جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه های اجتماعی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۱۲ جراحی دامپزشکی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۵۱۸ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۵۰۱ جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۵۰۶ جغرافیای سیاسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۵۰۶ جمعیت شناسی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۰۱ حسابداری ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۸۰۵ حقوق جزا و جرم شناسی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۰۷ حقوق خصوصی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۱۵ حقوق بین الملل عمومی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۴۷ رادیولوژی دامپزشکی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۴۲۴ رفتار حرکتی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۷۳۵ روان شناسی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۷۳۳ روان شناسی بالینی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۷۳۱ روان شناسی تربیتی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۷۳۴ روان شناسی سلامت ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۷۳۲ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز ۹۸/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ بلوک ۲
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۱۴۶ ریاضی – هندسه (توپولوژی) ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۱۱۵ ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۱۰۶ ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۳۱۱ زبان وادبیات انگلیسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۲۰۲ زبان وادبیات عربی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۳۹۴ زبان شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۱۱۲ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات حماسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۱۱۱ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۱۱۰ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۰۹۶ زبان های باستانی ایران ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۹۶ زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۹۵ زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۸۹ زیست شناسی دریا – جانوران دریایی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۸۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۹۹ زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۹۸ زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۴۹۷ زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۹۸ زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۵۸۵ زیست فناوری میکروبی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۲۱۱ ژئوفیزیک – زلزله شناسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۶۷ ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۰۹ ژئوفیزیک – لرزه شناسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۱۳ ژئوفیزیک-گرانی سنجی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۵۰۰ ژنتیک مولکولی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۸۵ ژنتیک و به نژادی گیاهی ۹۸/۰۵/۱۴ ۱۴:۰۰ بلوک ۱
۲۱۵۶۵ سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۷۲۲ سنجش و اندازه گیری ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۵۵۲ سیاست گذاری فرهنگی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۶۰۲۱۴ شهرسازی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۳۱۴ شیمی -شیمی آلی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۳۱۱ شیمی -شیمی تجزیه ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۳۱۳ شیمی -شیمی فیزیک ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۳۱۲ شیمی -شیمی معدنی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۳۴۳ شیمی کاربردی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۶۰۲۱۵ طراحی شهری ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۴۸۰ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۷۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۷۲۲ علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات و دانش ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۹۳۶ علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۵۴ علوم اقتصادی – اقتصاد ایران ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۳۸ علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۵۵ علوم اقتصادی – اقتصاد بین الملل ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۳۷ علوم اقتصادی – اقتصاد پولی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۳۵ علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۴۰ علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۳۰ علوم اقتصادی – اقتصاد مالی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۹۳۹ علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۱۸ علوم دامی – تغذیه دام ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۲۱ علوم دامی – تغذیه طیور ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۵۳ علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۴۳۱ علوم زمین – پترولوژی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۴۹ علوم زمین – تکتونیک ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۴۸ علوم زمین – رسوب شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۳۰ علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۳۵ علوم زمین – زمین شناسی زیست محیطی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۴۴۶ علوم زمین – فسیل شناسی و چینه شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۸۸۱ علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۲۹ علوم قرآن و حدیث ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۳۰۱۴۱ علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۵۶ علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۶۵۴ علوم و مهندسی آب – سازه های آبی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۵۵ علوم و مهندسی آب – منابع آب ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۴۹ علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۵۰ علوم و مهندسی آبخیز – حفاظت آب و خاک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۱۹۰ علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۱۹۱ علوم و مهندسی باغبانی – فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۴۷۹ علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۴۷۸ علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۴۳۱ علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۴۱۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۴۲۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۴۱۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۴۱۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۵۰۶۶۸ علوم و مهندسی محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۴ ۱۰:۰۰ بلوک ۱
۵۰۴۷۴ علوم و مهندسی مرتع ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۵۶ فارماکولوژی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۵۴۳ فرهنگ و ارتباطات ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۴۴۳ فقه شافعی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۴۵۴ فقه و مبانی حقوق اسلامی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۵۶ فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) ۹۸/۰۵/۱۳ ۱۴:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۹۱ فلسفه – فلسفه عصر جدید ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۴۹۲ فلسفه – فلسفه معاصر ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۹۳ فلسفه – فلسفه یونان و قرون وسطی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۰۸ فلسفه اسلامی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۰۴ فلسفه تطبیقی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۰۳ فلسفه علم ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۴۲۷ فلسفه و کلام اسلامی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۶۰۱۴۶ فلسفه هنر ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۷۱ فیزیک – اپتیک و لیزر ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۷۰ فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۶۶ فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۶۵ فیزیک – فیزیک پلاسما ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۶۸ فیزیک – فیزیک ماده چگال ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۴۹ فیزیک – فیزیک هسته ای ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۷۲ فیزیک – گرانش و کیهان شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۷۳ فیزیک دریا – دینامیک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۲۷۴ فیزیک دریا – ساحلی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۵۷ فیزیولوژی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۴۲۳ فیزیولوژی ورزشی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۵۵ قارچ شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۷۳ کارآفرینی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۴۹۴ کلام – فلسفه دین و مسائل جدید کلامی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۰۴۵۱ کلام – کلام اسلامی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۰۹ کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۲۴ مالی – بانکداری ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۲۶ مالی – بیمه ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۲۷ مالی – حقوق مالی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۲۵ مالی – مالی بین المللی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۳۲۳ مالی – مهندسی مالی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۱۰۵۶۴ مامایی و بیماری های تولید مثل دام ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۶۴ مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۶۵ مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۶۶ مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۱۳۶ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۱۸۱ مدیریت رسانه ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۰۴۷ مدیریت صنعتی – استراتژی صنعتی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۲۶۹ مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۰۴۹ مدیریت صنعتی – تولید و عملیات ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۲۷۸ مدیریت صنعتی – مالی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۰۴۸ مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۳۶۸ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۳۹۳ مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۲۲۵ مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۲۲۶ مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۱۳۹ مدیریت منابع خاک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۴۲۲ مدیریت ورزشی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۰۵۱۰ مردم شناسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۱
۲۱۶۰۲ مشاوره ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۶۰۲۰۶ معماری ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۶۰۲۳۱ معماری منظر ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۱۱۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۱۰۹ مهندسی پزشکی – بیومکانیک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۳۱۰ مهندسی صنایع ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۱۵۱ مهندسی برق – کنترل ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۰۸۴ مهندسی برق – مخابرات سیستم ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۰۷۸ مهندسی برق – مخابرات میدان و موج ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۰۷ مهندسی پزشکی – بافت ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۷۳۰ مهندسی پزشکی-بیومتریال ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۲۰۴ مهندسی پلیمر ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۰۸ مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۲۹ مهندسی سیستم های انرژی – فناوری های انرژی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۱۲ مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۴۲ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۶۴۳ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنو سلولزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۴۵۵ مهندسی عمران ـ حمل و نقل ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۴۰۰ مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۳۸۳ مهندسی عمران – زلزله ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۵۵۰ مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۳۹۰ مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۴۳۶ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۳۹۷ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۴۸۶ مهندسی عمران -راه وترابری ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۴۴۴ مهندسی عمران- ژئوتکنیک ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۰۲۴ مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۰۴۳ مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۰۴۴ مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۰۵۷ مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۰۰۲ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۰۲ مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب ۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۰۳ مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا ۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۰۱ مهندسی محیط زیست – منابع آب ۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۱۰ مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد ۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰:۰۰ بلوک ۲
۴۱۴۱۱ مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۵۴۱ مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۵۲۹ مهندسی معدن -فرآوری مواد معدنی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۵۱۵ مهندسی معدن-مکانیک سنگ ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۳۰۰ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مدیریت و تحلیل سامانه ها ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۶۶۹ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۷۸۹ مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۷۹۰ مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۳۸۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۲۹۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی ماشین های کشاورزی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۵۰۳۹۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۷۲۰ مهندسی مواد و متالورژی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۸۱۹ مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۰۲۳۴ مهندسی نفت ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۲۰۸ مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۱۰۳ مهندسی هوا فضا – آیرودینامیک ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۱۱۰ مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۱۱۹ مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۱۰۹ مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۴۱۱۰۸ مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی ۹۸/۰۵/۱۲ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۵۰۷ میکروبیولوژی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۱
۱۰۵۵۲ ویروس شناسی ۹۸/۰۵/۱۴ ۸:۰۰ بلوک ۲
۳۰۷۰۲ هواشناسی ۹۸/۰۵/۱۳ ۸:۰۰ بلوک ۲

 

مصاحبه باتاخیر دکتری آزاد ۹۸ اعلام شد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *