سومین همایش ملی موتورهای درونسوز

سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش
تشخيص و شبي هسازي در موتور
احتراق در موتور
كنترل، مديريت و نگاشت موتور
موتورها ي نسل جديد، اجزاء، عملگرها، و حساسه ها
مديريت حرارتی و انرژ يهاي اتلافي
روشهاي نوين آزمون موتور و قواي محركه
سامانه هاي پس پالايش و آلاينده ها
صدا و ارتعاش
سوختها و روانكارها
چرخه هاي رانندگي
سيستمهاي انتقال قدر ت
سيستم محركه برقي و دورگه
مواد، طراحي، تحليل و ساخت موتورهاي درونسوز و قطعات
كاربردهاي مهندسي صنايع در موتورهاي درونسوز

آدرس وبسایت
شماره تماس
02122970016
برچسب ها
آدرس
تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
تاریخ ارسال مقالات
1399/8/30
تاریخ برگزاری
1399/11/29