اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا

اولین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا
توضیح کامل

محورهای همایش:
الف) ابعاد اجتماعی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ مسایل اجتماعی در حوزه خانواده در دوره کرونا (خشونت خانگی، اعتیاد، طلاق ...)

ـ سرمایه اجتماعی، خانواده و بیماری

ـ نابرابری، فقر، خانواده و کرونا

ـ فضاهای شهری، روستایی و قرنطینگی

ـ مراسم و مناسک اجتماعی خانواده ها در ��رایند بیماری

ـ مسایل اجتماعی گروههای هدف در ایام بیماری (زنان، مردان، سالمندان، کودکان ...)
ب) امور فرهنگی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ رسانه، ارتباطات و مواجهه خانواده ها با امر بیماری

ـ جنسیت،  خانواده و زیبایی شناسی

ـ عواطف، احساسات خانواده ها در ایام بیماری

ـ سبک زندگی خانواده ها و بیماران در ایام بیماری و قرنطینگی

ـ زندگی مجردی در دوران کرونا
ج) مسایل آموزشی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ مشکلات آموزشی خانواده ها (یادگیری، آموزش خانگی ...)

ـ سواد سلامت
د) مسایل اقتصادی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ مسایل اقتصادی خانواده ها در فرایند بیماری (اشتغال، بیکاری، تورم، احتکار ...)

ـ مسایل مربوط به خرید اقلام بهداشتی
ه) مسایل حقوقی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ اثر حقوقی بیماری بر روابط بین اعضای خانواده

ـ اثر حقوقی بیماری در روابط بین اعضای خانواده با دولت
و) مسایل جمعیتی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ زن و خانواده در فرایندها و ساختارهای جمعیتی دوران کرونا (باروری، مرگ و میر، مهاجرت، ازدواج و...)

ـ کرونا بر حسب مشخصه های جمعیتی (سن، جنس، وضع تأهل، وضع شغلی، وضع تحصیلی و...)
ز) مسایل روانی خانواده و زنان در دوران کرونا

ـ مشکلات مدیریتی خانواده ها در ایام بیماری

ـ راهبردهای مقابله ای خانواده ها در برابر پاندمی کرونا

ـ رفتارهای سلامتی خانواده ها در دوران کرونا

ـ رفتارهای بیماری خانواده ها در دوران کرونا

ـ اپیدمیولوژی و اتیولوژی اجتماعی بروز اختلال های سایکوسوماتیک/ روان ـ فیزیولوژیک در خانواده ها در دوران کرونا

ـ مشکلات روانی (افسردگی، اضطراب، ملال و...) خانواده ها در دوران بیماری

ـ مدیریت هیجانات و احساسات در شرایط کرونایی

ـ کرونا، خانواده و سلامت روان

ـ سیاستهای عمومی مرتبط با امر خانواده (اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، پزشکی، فناوری و...)
ح) ابعاد دینی خانواده و زنان در دوران کرونا
ـ کرونا، خانواده و سلامت معنوی

ـ تجربه زیسته دینی خانواده ها و بیماران در مواجهه با کرونا

و...

آدرس وبسایت
شماره تماس
داخلی 4043 - 33690274
آدرس
بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین) - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
تاریخ ارسال مقالات
1399/11/20
تاریخ برگزاری
1399/12/12 تا 1399/12/13