اولین همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم

اولین همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
توضیح کامل

 محورهای کنفرانس

نظریه و عمل برنامه درسی در هزاره سوم
تلفیق فناوری و برنامه درسی
تغییرات فکری و مبانی فلسفی برنامه درسی
تحولات در محتوا و کتابهای درسی
رهبری برنامه درسی در جهان پساکرونا
مطالعات بین المللی برنامه درسی
جامعه شناسی کلای درس و تحولات برنامه درسی
تدریس آنلاین و تحولات مدیریت مدرسه و کلاس درس
تحولات مربوط به تحقیقات آموزشی و درسی
تحولات سبک‌های یاددهی و یادگیری در هزاره سوم
برنامه درسی آموزش عالی
روانشناسی و مطالعات برنامه درسی
شیوه های یاددهی-یادگیری نوین
آموزش الكترونيكی
آموزش مجازی
آموزش ترکیبی
سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی

آدرس وبسایت
آدرس
کرمان، دانشگاه فرهنگیان
تاریخ برگزاری
1399/11/02