اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
توضیح کامل

محورهای همایش
1) زیست‌شناسی بذر(فیزیولوژی، اکولوژی، بیوشیمی، ژنتیک...)
2) فن‌آوری تولید و فرآوری بذر
3) کنترل و گواهی بذر
4) صنعت و اقتصاد بذر (کارآفرینی، ثبت، مالکیت، بازاریابی، زنجیره ارزش، خوشه صنعتی و تجاری‌سازی)

آدرس وبسایت
آدرس
دانشگاه رازی - کرمانشاه
تاریخ ارسال مقالات
1400/06/30
تاریخ برگزاری
5 و 6 آبان 1400