اولین کنفرانس ملی فرهنگ سایبری و تغییرات اجتماعی

اولین کنفرانس ملی فرهنگ سایبری و تغییرات اجتماعی
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

مدلسازی رفتار کاربران سایبری در استان آذربایجان شرقی
داده کاوی سایبری رویدادهای فرهنگی - اجتماعی در استان
شناسایی عناضر سازنده و موثر فضای سایبری
تعامل فرهنگ و فضای سایبری
فضای سایبری و تحولات امور فردی و اجتماعی شهروندان
نقش الگوهای مثبت فرهنگی در فضا و جرایم سایبری
تعامل فرهنگی فضای سایبری و اقتصاد
تحلیل الگوهای فرهنگی - سایبری از منظر علوم شناختی
مدلسازی ریاضی و کامپیوتری الگوهای فرهنگی - سایبری
معضلات و چالشهای فرهنگی - سایبری معاصر

آدرس وبسایت
برچسب ها
آدرس
ایران-تبریز
تاریخ برگزاری
1399/10/16