چرا ایرانیان مطالعه نمی‌کنند؟

چرا ایرانیان مطالعه نمی‌کنند؟