در کدام دانشگاههای دنیا میتوان با هزینه کم تحصیل کرد؟

در کدام دانشگاههای دنیا میتوان با هزینه کم تحصیل کرد؟