پس از دریافت بورسیه دانشجویی باید به چه نکاتی توجه کرد؟

پس از دریافت بورسیه دانشجویی باید به چه نکاتی توجه کرد؟