هزینه تدریس در خارج از کشور

در خارج از کشور هزینه تدریس چقدر است