بهترین زمان برای یادگیری زبان‌های مختلف چه سنی است؟

بهترین زمان برای یادگیری زبان‌های مختلف چه سنی است؟