چه عواملی مانع رشد اقتصادی در ایران می شوند؟

چه عواملی مانع رشد اقتصادی در ایران می شوند؟