اصلی ترین موانع در ترجمه انگلیسی به فارسی چیست؟

اصلی ترین موانع در ترجمه انگلیسی به فارسی چیست؟