۳۰ درصد از داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۹ غیبت داشتند

۳۰ درصد از داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۹ غیبت داشتند