۱۱۸ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جهانی (وبومتریک) حضور دارند