دفترچه انتخاب رشته دکتری پزشکی آزاد ۹۸ منتشر شد

دفترچه انتخاب رشته دکتری پزشکی آزاد ۹۸ منتشر شد
دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۸ رشته‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت منتشر شد.

متن اطلاعیه منتشره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی به شرح زیر است:

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/محل در رشته علوم سلولی کاربردی لازم است به موارد ذیل توجه نمایند:

با توجه به تصویب رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصـویربرداری سـلولی مولکـولی (رشـته جدید) در دانشگاه علوم پزشکی ایران با ظرفیت 2نفر (روزانه)، داوطلبان رشته علوم سلولی کاربردی چنانچه از نظر کسب حد نصاب نمره این رشته و مدرک فارغ التحصیلی، مجاز به انتخاب رشته محل در این رشته باشند میتوانند این رشته محل را نیز در اولویت های خود انتخاب نمایند.

مدارک مورد پذیرش این رشته عبارتند از: بیولوژی سلولی و مولکولی (کلیه گرایش ها)، زیست فناوری پزشـکی، فیزیک پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، بیوشـیمی بـالینی، بیوفیزیـک، فیزیولـوژی، نـانوتکنولوژی پزشـکی، مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتوپزشکی، دکتری عمومی پزشکی و داروسازی.

بدیهی است پذیرش بر اساس اولویتهای انتخابی توسط داوطلب میباشد.

 

انتخاب رشته پزشکی آزاد

Related Posts