آخرین مهلت دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان خارج اعلام شد

آخرین مهلت دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان خارج اعلام شد