مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از فردا آغاز میشود

جزئیات تمدید مھلت ثبت نام، ویرایش مجدد، سھمیه بومی قانون برقراری عدالت آموزشی آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تمدید مھلت ثبت نام برای بار دوم، داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا ھزینه ثبت نام را پرداخت کرده و ثبت نام نکرده اند و افرادی که نیاز به تصحیح اطلاعات و مدارک خود دارند، می توانند از فردا دوشنبه ۲۳ فروردین تا چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام یا ویرایش و تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ طبق برنامه ریزی قبلی در روزهای ٣٠ و ۳۱ اردیبھشت ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

با توجه به اینکه ستاد اداری آموزش دانشگاهھا در حال فعالیت هستند، افرادی که نیاز به دریافت اطلاعات مربوط به معدل اکتسابی و صدور فرم مربوطه دارند، می توانند معدل اکتسابی خود را دریافت کرده و در فرم ثبت نام آزمون درج کنند.

جھت کمک به داوطلبان مجدداً در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پیش از دریافت کارت مھلت دیگری جھت اعلام آخرین معدل در سامانه داده خواھد شد.

بر اساس اعلام مراجع ذیربط، در مورد رشته ھای مشمول استفاده از سھمیه بومی قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی، فقط رشته روانشناسی بالینی مورد نیاز اعلام شده که دانشگاه ھای محل تعھد و خدمت پس از پایان تحصیلات به شرح جدول زیر است:

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد در ھنگام پذیرش، ھیچ ارتباطی به دانشگاه محل اخذ تعھد ندارد.

داوطلب واجد شرایط سھمیه بومی، می تواند ھر یک از دانشگاه ھای پذیرنده دانشجو اعلام شده را انتخاب کرده و در صورت پذیرش ادامه تحصیل دھد ولی بعد از پایان تحصیل دوره تعھد خود را باید در دانشگاھی که متعھد خدمت سھمیه بومی شده، بگذراند.

ردیفرشته پذیرفته شدهاستان محل تعھد خدمتیدانشگاه/ دانشکده محل تعھدتعداد نفر مورد نیاز
۱روانشناسی بالینیاردبیلاردبیلیک نفر
۲روانشناسی بالینیایلامایلامیک نفر
۳روانشناسی بالینیآذربایجان غربیارومیهیک نفر
۴روانشناسی بالینیبوشھربوشھریک نفر
۵روانشناسی بالینیچھارمحال و بختیاریچھارمحال و بختیارییک نفر
۶روانشناسی بالینیخراسان رضویتربت جامیک نفر
۷روانشناسی بالینیخوزستانشوشتریک نفر
۸روانشناسی بالینیسمنانشاھرودیک نفر
۹روانشناسی بالینیسیستان و بلوچستانایرانشھریک نفر
۱۰روانشناسی بالینیکردستانکردستانیک نفر
۱۱روانشناسی بالینیکرمانجیرفتیک نفر
۱۲روانشناسی بالینیکرمانشاهکرمانشاهیک نفر
۱۳روانشناسی بالینیکھگیلویه و بویراحمدکھگیلویه و بویراحمدیک نفر
۱۴روانشناسی بالینیگلستانگلستانیک نفر
۱۵روانشناسی بالینیگیلانگیلانیک نفر
۱۶روانشناسی بالینیلرستانلرستانیک نفر
۱۷روانشناسی بالینیھرمزگانھرمزگانیک نفر

در صورت ایجاد ھر گونه تغییر در روند موجود و یا ابلاغ جدید، بلافاصله از ھمین سامانه اطلاع رسانی خواھد شد.

Related Posts