زندگینامه بنیان گذار منطق فازی جهان

پروفسور لطفی زاده-زندگینامه بنیان گذار منطق فازی جهان