۱۴ و ۱۵ تیر آزمون کارشناسی ارشد پزشکی برگزار می شود

۱۴ و ۱۵ تیر آزمون کارشناسی ارشد پزشکی برگزار می شود