انتشار تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی-زمان آزمون دستیاری تغییر کرد

انتشار تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی-زمان آزمون دستیاری تغییر کرد