ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد و دکتری در دانشگاه خواجه نصیر تا فردا تمدید شد