انتشار زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری ۹۹

انتشار زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری ۹۹

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

جزئیات این برنامه زمانی در جدول زیر آمده است:

انتشار زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری ۹۹

زمان برگزاری دکتری ۹۹ , زمان برگزاری ارشد ۹۹

Related Posts