فراهم شدن امکان شرکت در بیش از یک رشته آزمون مرحله دوم دکتری وزارت بهداشت

فراهم شدن امکان شرکت در بیش از یک رشته آزمون مرحله دوم دکتری وزارت بهداشت