سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی:

مکانیک سیالات
ترمودینامیک
انتقال حرارت و جرم
انرژی و محیط زیست
بیومکانیک، میکرونانومکانیک
مکانیک جامدات
دینامیک
ارتعاشات و کنترل
ساخت و تولید

آدرس وبسایت
شماره تماس
03832324401-7
برچسب ها
آدرس
دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی و مهندسی
تاریخ برگزاری
08 -1399/08/07