دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای کنفرانس
1) الکترونیک
2) قدرت
3) مخابرات
4) کنترل
5) مهندسی پزشکی
6) مکاترونیک

آدرس وبسایت
شماره تماس
09163074686
آدرس
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - گروه برق
تاریخ ارسال مقالات
۱۵ مهرماه ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری
۱۰ آذرماه ۱۴۰۰