دومین همایش ملی مدرسه آینده

دومین همایش ملی مدرسه آینده
توضیح کامل

محور های همایش:
1-برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده
2-مدریت و رهبری در مدرسه اینده
3-مشاوره و مدرسه آینده
4-فلسفه تربیتی و مدرسه آینده
5-اقتصاد و مدرسه آینده
6-آموزش عالی و مدرسه اینده
7-روانشناسی و مدرسه آینده
8-جامعه شناسی و مدرسه اینده
9-معماری و مدرسه اینده
10-فناوری و مدرسه آینده

آدرس وبسایت
شماره تماس
33520457-045
آدرس
اردبیل- خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- طبقه دوم- گروه علوم تربیتی- دبیرخانه همایش ملی مدرسه آینده
تاریخ ارسال مقالات
01 اسفند ماه 1399
تاریخ برگزاری
21 اسفند ماه 1399