اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
عنوان کنفرانس: اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
دسته بندی:
توضیح کامل:

محورهای همایش:

الف) مدیریت مصرف آب

1- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و …)
2- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و …)
3- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و… )
4- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و …)

ب) هدررفت
 
1- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب
1-1- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی، برون سپاری و …)
1-2- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و …)
1-3- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها
1-4- سرریز مخازن
1-5- تجهیزات و شیرآلات جدید

2- هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب
2-1- کنتور و دبی سنج‎‎ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری
2-2- اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه‎کارهای فرهنگی، راه‎کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری …)

3- مصارف مجاز بدون درآمد
3-1- مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها
3-2- شستشوی شبکه و مخازن

4- مدیریت هوشمند شبکه‎های توزیع آب
4-1- تله متری و اسکادا
4-2- مدلسازی و نرم افزارها
4-3- کاربرد GIS
4-4- مدیریت انرژی
4-5- مدیریت کیفیت

5- کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت

5-1- بکارگیری فناوری پینچ آبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع
5-2- بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب در صنایع
5-3- سنتز شبکه آب و فاضلاب صنایع (Water Network Synthesis)
5-4- نقش سیستم های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و پیشگیری از هدر رفت در صنایع

ج) بازیافت

1- پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب
1-1- تحلیل چرخه عمر سیستمهای بازیافت پساب
1-2- راهکارهای تولید انرژی در فرآیند بازیافت پساب
1-3- توسعه روشهای با حداقل مصرف انرژی به منظور بازیافت پساب
1-4-  الزامات پیاده سازی رویکرد  کاهش، بازاستفاده و بازیافت (3R: Reduce, Reuse, Recovery) در صنایع

2– فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب
2-1- توسعه فناوریهای ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچک
2-2- بومی سازی فرآیندهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

3- پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی
3-1- ابزارهای اندازه‌گیری جریان پساب
3-2- شاخصهای کیفی در ارزیابی  بازیافت پساب
3-3- دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب
3-4- آیین نامه های پایش کمی و کیفی بازیافت پساب

4- استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن
4-1- مخاطرات ناشی از استفاده از پساب
4-2- نقش آموزش و فرهنگسازی در استفاده ایمن از پساب
4-3- تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت بندی گزینه های مصرف
4-4- روشهای مدیریت ریسک استفاده از پساب

5- مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت
5-1- بازیافت پسماندهای جامد با ارزش
5-2- مصرف پسماند بازیافت به عنوان سوخت و ماده پرکننده
5-3- روشهای تولید انرژی از فرآیند بازیافت پساب
5-4- روشهای مدیریت فاضلاب تولیدی در فرآیند بازیافت پساب
5-5- راهکارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه (Zero Liquid Discharge)

6- مدیریت و بازیافت زهابهای کشاورزی
6-1- مصارف ممکن برای زهابهای کشاورزی
6-2-روشهای مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزی
6-3- تحلیل اقتصادی و فنی گزینه های مصرف دوباره زهاب کشاورزی
6-4- اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصولات تولیدی
6-5- بررسی روش طبیعی تصفیه  پساب و شیرین سازی  منابع آب لب شور جهت مصرف کشاورزی

7- رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب
7-1- تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف بازیافت پساب
7-2- چالش های اجتماعی در پذیرش استفاده دوباره از آب
7-3- الزامات آموزش و فرهنگسازی به منظور مصرف ایمن پساب
7-4- الزامات قانونی در فرآیند بازیافت پساب و خلاهای موجود
13-5- نقش تعرفه در کاهش مصرف آب
7-6 خلاء های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعی
7-7- نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب
7-8- چالش های اجتماعی در کاهش هدررفت آب

8- فناوریهای نو در حوزه بازیافت
 
9- استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب
9-1- نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود
9-2- بازنگری و بومی سازی استانداردها
9-3- تدوین استانداردهای جدید
 
د) مدیریت کیفیت آب
 
1- برنامه ایمنی آب
 
2- ارزیابی و آسیب شناسی روشهای جایگزین در مدیریت کیفیت آب (دستگاه تصفیه خانگی، آب بسته بندی، سیستم دوگانه و…)
 
3- مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب
3-1- چالشهای تصفیه آب
3-2- چالشهای تصفیه خانه های آب ایران و روشهای ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها
3-3- روشها و فناوریهای نوین در تصفیه آب
3-4- روش های نیترات زدایی، حذف فلزات سنگین و  کاهش شوری، کدورت آب­ و حذف بو

4- تاثیرات زیست محیطی  پساب دستگاهای آب شیرین بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنها
 
5- تاثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی
 
6- مدیریت هوشمند کیفیت آب
6-1- استفاده از سنسورها و سیستمهای GIS و اسکادا
6-2– استفاده از فن آوری های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
6-3- چالشهای رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور از نظر کیفیت آب
6-4- مدلسازی کیفی شبکه های توزیع آب و منابع آب سطحی و زیرزمینی

7- اثر ویروس کرونا بر آب و پساب
7-1- بررسی حضور کرونا ویروس در پساب با توجه به فرایند های تصفیه فاضلاب
 
8- پایش کیفی اکوسیستمها
8-1- راههای جلوگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی
8-2- استفاده از بیو سنسورها (موجودات زنده مانند قورباغه، جلبک و ماهی) در ورودی آب خام تصفیه خانه ها برای شناسایی سموم و مواد آلی آلاینده

9- آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پساب
 
10- اقتصاد و کیفیت آب

آدرس وبسایت: http://www.iwwa-conf.ir/
شماره تماس: 02161113179
فکس: 02166407719
برچسب ها:
آدرس: تهران-خیابان انقلاب- خیابان قدس-نبش کوچه آذین-دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
کدپستی: 1417853111
تاریخ ارسال مقالات: 15/07/1400
تاریخ برگزاری: 09/08/1400