اولین همایش ملی روان درمانی ایران

اولین همایش ملی روان درمانی ایران
توضیح کامل

محورهای همایش:

رواندرمانی با رویکرد روان تحلیلی
رواندرمانی بارویکرد روان پویشی
رواندرمانی با رویکرد شناختی- رفتاری
رویکرد سیستمی در درواندرمانی
هنر درمانی
رواندرمانی مذهبی و معنوی
اخلاق در رواندرمانگری
رواندرمانی مبتنی بر فرهنگ
رواندرمانی و اختلالات جنسی
رواندرمانی در دوران کرونا
رواندرمانی مبتنی بر رویکرد های موج سوم رواندرمانی

آدرس وبسایت
شماره تماس
31505629-045
آدرس
اردبیل -بلوار دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده روانشناسی-طبقه سوم- دبیرخانه همایش ملی رواندرمانی
تاریخ برگزاری
1399/11/15