اولين همايش ملي مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي با رويكرد بررسي انديشه هاي تفسير مفسر بزرگ جهان اسلام، آيت الله جوادي آملي

اولين همايش ملي مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي با رويكرد بررسي انديشه هاي تفسير مفسر بزرگ جهان اسلام، آيت الله جوادي آملي
دسته بندی
توضیح کامل

محورهای همایش:

بررسي تطبيقي مباني تفسيري آيت الله جوادي آملي با مباني تفسيري علامه طباطبائي و ساير مفسران شيعه و سني.
بررسي تطبيقي آراي تفسيري آيت الله جوادي آملي با آراي ساير مفسران شيعه و سني در گستره موضوعات مختلف قرآني.
بررسي آراي تفسيري آيت الله جوادي آملي در نقد و تحليل جريان هاي نو انديشي ديني .
بررسي آراي تفسيري آيت الله جوادي آملي در نقد و تحليل آراي مستشرقان.
بررسي آراي تفسيري آيت الله جوادي آملي در نقد و تحليل جريان هاي سلفي و تكفيري.
و ساير موضوعات و مباحث تطبيقي در پرتو انديشه هاي تفسيري آيت الله جوادي آملي.

آدرس وبسایت
شماره تماس
7-02166719756
برچسب ها
آدرس
ایران-تهران
تاریخ برگزاری
1399/11/12