ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی
توضیح کامل

محور اول
مدیریت منابع انسانی در سطح ملی

بررسی عوامل جامعه شناختی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی موثر بر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و وزارتخانه های دولتی و تعالی مدیریت منابع انسانی بخش دولتی
نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف جامعه و حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی
بررسی علل و پیامدهای بکارگیری روشهای مکانیکی زود بازده و پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بدون توجه به بافت کشور
اثربخش کردن کانون های ارزیابی و توسعه در سطح ملی

محور دوم
مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان‌ها
(هلدینگ‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها)

همسو سازی استراتژیهای مدیریت منابع انسانی با استراتژیهای سازمان
نقش مدیریت منابع انسانی در رهبری کلان سازمانی و طراحی ساختار سازمانی
منابع انسانی دیجیتال
منابع انسانی داده محور
مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دانش بنیان
کانون های ارزیابی و توسعه در ایران
مربی‌گری و کوچینگ در سازمان
چالش‌هاي جذب نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای
مدل های تعالی منابع انسانی و استاندارد سازی در حوزه منابع انسانی
بررسی فرآیندهای منابع انسانی (گریدینگ شغل و شاغل، حقوق و مزایا، مدیریت عملکرد، مربی گری، جانشین پروری، مدیریت استعداد ، ریسک و حسابرسی منابع انسانی و …)

بررسی ویژگی ها و نگرش های شغلی و سازمانی (رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، تعادل کار و زندگی، مدیریت انگیزش و…)
مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی (EVC)، کرامت انسانی و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان ها
مدیریت منابع انسانی دیجیتال و تکنولوژی‌های منابع انسانی (HR Tech)
کاربرد علوم شناختی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاربرد روانشناسی مثبت در مدیریت منابع انسانی و بکارگیری موثر روانشاسی صنعتی و سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی؛ کار تیمی ، پویایی های گروهی و ارزیابی عملکردتیمی و رفتار گروهی، قدرت و ارتباطات سازمانی و مذاکرات سازمانی
مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود و بحران، منابع انسانی و تحول در سازمان و تحولات آینده منابع انسانی در عصر دیجیتال
مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی کارکنان و اقتصاد کار

آدرس وبسایت
شماره تماس
88229901 - 88229733
آدرس
تهران، جنب زیرگذر نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری
1400/11/19 - 1400/11/20