ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
توضیح کامل

محورهای کنفرانس:
موضوعات عمومی و فراگیر کنفرانس عبارتند از:

مهندسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات و ارتباطات

سیستم های هوشمند و محاسبات نرم

شبکه های کامپیوتری و سیستم های دیجیتال

موضوعات و محورهای تخصصی کنفرانس عبارتند از:

سیستم های توزیع شده و محاسبات

پردازش داده های بزرگ

تحلیل شبکه های اجتماعی

بینایی ماشین توزیع شده

آدرس وبسایت
شماره تماس
dcbdp@azaruniv.ac.i
آدرس
تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
تاریخ ارسال مقالات
1399/10/30
تاریخ برگزاری
1399/12/13