دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
توضیح کامل

محورهای دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل:

تفکر سیستمی، چالش‌ها و فرصت‌ها
حل مساله سیستم‌های پیچیده
رویکردهای ساختاردهی به مساله و تحقیق در عملیات نرم
پویایی‌شناسی سیستم‌ها
یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده
کاربردهای کنترل بهینه
مهندسی سیستم‌ها

شماره تماس
05138806356
آدرس
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دبیرخانه کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
تاریخ ارسال مقالات
1400/08/10
تاریخ برگزاری
1400/09/17 - 1400/09/18