همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور

همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور
توضیح کامل

محورهای همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور

علوم دریایی :
علوم زیستی
علوم غیر زیستی
منابع طبیعی دریا
شیلات
محیط زیست دریا
اقتصاد و مدیریت دریا
حمل و نقل دریایی
مدیریت بازگانی دریا
اقتصاد دریا
علوم انسانی دریا (علوم ورزشی دریا و جایگاه دریا در فرهنگ، تاریخ و ادبیات فارسی)
مهندسی دریا
مهندسی کشتی سازی
مخابرات و الکترونیک دریایی
ارتباطات دریایی
مخابرات امن
سیستم های الکتریکی دریایی
سیستم های کنترلی دریایی
مهندسی عمران سواحل بنادر و سازه های دریایی
مهندسی رودخانه
مهندسی آب و سازهای هیدرولیکی

آدرس وبسایت
شماره تماس
06153533626
برچسب ها
آدرس
خرمشهر- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تاریخ برگزاری
5 و 6 اسفندماه 1399