پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
توضیح کامل

محورهای کنفرانس
محورهای ویژه اقتصاد و مالی دوره پنجم

تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور
تحول دیجیتال در حوزه مالی ، بانکداری ، بیمه و بورس
دیدگاه ها، نظریه ها و یافته های پژوهشی داخلی و خارجی در حوزه های مالی
اقتصاد دیجیتال ، اقتصاد دانش بنیان
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد تجارت و نفت و گاز و اقتصاد بین الملل
اقتصاد شهری
توسعه اقتصادی و  برنامه ریزی
حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی

محورهای ویژه مدیریت دوره پنجم

مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت زنجیره تامین 

آدرس وبسایت
شماره تماس
06133367048 داخلی 126
آدرس
دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات
30 دی 1399
تاریخ برگزاری
10 اسفند 1399