پنجمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

پنجمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
توضیح کامل

محورهای همایش:

تحولات حیات اجتماعی و فرهنگی
تحولات خانواده
تحولات زندگی شهری و روستایی
تحولات اقتصاد ایران
جنبش‌های اجتماعی
حوزۀ عمومی و نهادهای مدنی
زنان و عدالت جنسیتی
تحولات نهاد حکمرانی
نابرابری‌های اجتماعی، فقر، و طرد اجتماعی
تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی (آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی)
تغییرات محیط زیستی
رسانه‌ها و ارتباطات اجتماعی
فساد

شماره تماس
09196332022
تاریخ برگزاری
1399/11/13 تا 1399/11/16