علوم پایه

علوم پایه

اولین همایش ملی نانو فوتونیک ایران
دسته بندی:
توضیح کامل:

درباره همایش: همایش نانوفوتونیک ایران ۱۳۹۹به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران به صورت مجازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار…

تاریخ برگزاری: ۱ و ۲ آبان ماه ۱۳۹۹
اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
توضیح کامل:

محورهای اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین کلیة محورهای مرتبط با داده­ کاوی و استخراج اطلاعات نهان در داده ­های مرتبط با زمی…

تاریخ ارسال مقالات: 10 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 1399-08-29
دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
توضیح کامل:

درباره کنفرانس با استعانت از خداوند متعال، ” دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین ” توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/8/10
تاریخ برگزاری: 28-08-1399
سومین همایش ملی علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست
توضیح کامل:

محورهای همایش   ژئوشیمی معدنی ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید ژئوشیمی نفت ژئوشیمی آبزی ژئوشیمی محیط زیس…

تاریخ برگزاری: 1399/10/24
اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع
توضیح کامل:

معرفی همایش با استعانت از درگاه پروردگار متعال، مرکز آموزش عالی شهرضا میزبانی کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع را با هم…

تاریخ ارسال مقالات: 6 دی 1399
تاریخ برگزاری: 1 بهمن 1399
چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران
توضیح کامل:

محورهای همایش چهاردهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران موضوعات زیر را شامل می شود: ابزارهای نجومی پرتوهای کیهانی تابش زمینه کیها…

تاریخ ارسال مقالات: 25 آذر ماه 1399
تاریخ برگزاری: 6 و 7 بهمن ماه 1399
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران
توضیح کامل:

محورهای همایش: فیزیک ماده چگال ابررسانایی، چگالی نرم و بیو فیزیک، درهمتنیدگی کوانتومی و سیستمهای پیچیده، دستگاههای همبسته قوی و مغ…

تاریخ برگزاری: 1399/11/08 – 1399/11/09
بیست و هشتمین همایش ملی بلور شناسی و کانی شناسی ایران
توضیح کامل:

محورهای همایش: زمین شناسی بلور ها و کانی ها خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها کا…

تاریخ ارسال مقالات: 1399/10/25
تاریخ برگزاری: 1399/11/15
چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها
توضیح کامل:

محورهای همایش   حسگرهای/زیست حسگرهای شیمیایی   حسگرهای/زیست حسگرهای الکتروشیمیایی   فناوری مبدل سیگنال   بیوال…

تاریخ ارسال مقالات: 25 دی 99
تاریخ برگزاری: 29 بهمن ماه 99
هشتمین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو
توضیح کامل:

محورهای همایش: Nanomedicine Nanobiotechnology Nanochemistry Nanophysics  (Nanoelectro mechanical systems  (NEMS  (Converging Scien…

تاریخ برگزاری: 1399/11/29 – 1399/11/30