هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما )

هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما )
توضیح کامل

محورهای هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما ):

سبب شناسی و مداخله در تروما
پاندمی کرونا و تروما
آسیب یا رشد پس از تروما
آسیب شناسی روانی و سلامت روان
مداخلات روانشناختی
سلامت روان دانشجویان و دانش آموزان
اعتیاد و آسیب های اجتماعی
روانشناسی و فرهنگ
روانشناسی و صنعت
روانشناسی و مهندسی هیجان
روانشناسی و هوش مصنوعی
روانشناسی عملکرد و ورزش
روانشناسی و فضای مجازی
روانشناسی خانواده و ازدواج
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی، مغز و شناخت
روان شناسی شهری و رفتار شهروندی

آدرس وبسایت
برچسب ها
آدرس
تهران-دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری
1400/08/26 - 1400/08/28